تلفن دفتر شرکت ثمین صنعت   :   02144350468

تلفن همراه شرکت ثمین صنعت  :  09122849924

  ایمیل  : info@saminsanatco.com 

https://www.instagram.com/saminsanat_co